การจัดการระบบการบริหารงานและสร้างมาตรฐานการทำงานในบริษัท การมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการใช้สินค้าและบริการ ปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กร สร้างสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า เรียนรู้ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้า และบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนมากที่สุด

   บริษัท ฟีลา พลัส จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในทุกการติดต่อของลูกค้า แผนกลูกค้าสัมพันธ์ จึงจัดเตรียมโทรศัพท์ 10 คู่สายไว้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการด้านข้อมูล รวมทั้งรับฟังเสียงของลูกค้า

โดยเปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-เสาร์ เวลา 8:30-17:30 ซึ่งมีการให้บริการดังนี้
- บริการข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายและหลังการจำหน่าย
- ให้ความรู้และแนะนำข้อมูลเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์จากเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญ
- รับฟังข้อแนะนำของลูกค้าเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการให้บริการ