คุณภาพและมาตรฐานการผลิต

บริษัทฯ มีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน และผ่านการรับรองการตรวจสอบสินค้าและการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000 รวมถึงการรับรองความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ จากสถาบันตรวจสอบของ Oeko Tex Standard 100 จากประเทศ Germany ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก

รางวัลนานาชาติครั้งที่ 24 สำหรับเทคโนโลยีและคุณภาพ

     เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อพิสูจน์และยืนยัน สำหรับองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีของตนเอง ให้มีมาตรฐานสำหรับวงการอุตสาหกรรม ในอันที่จะเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการตลาดและการส่งออก

     ซึ่งเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานและมีประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมนี้จะเป็นเสมือนสิ่งบ่งบอกถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากนานาประเทศว่าเป็นองค์กรที่ใข้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ

     

IMG 7111
IMG 7004
awart
IMG 6951

ISO 9001/2000

    ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นมาตรฐานระบบคุณภาพที่กำกับดูแลทั้งการออกแบบ และพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ ซึ่งบ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของการดำเนินงานภายในองค์กร โดยจะมีการควบคุมและตรวจสอบขั้นตอน รวมถึงวิธีการทำงานผ่านระบบอย่างละเอียด เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับองค์กร 

    ISO เป็นองค์กรอิสระซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2490 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานและกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเป็นไปโดยสะดวก และช่วยพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ มาตรฐานที่กำหนดขึ้นเรียกว่า มาตรฐานระหว่างประเทศ (international standard)

 
 iso9002
ukas
 

OEKO-TEX STANDARD 100 CLASS 1 AWARD

    คือการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน 100 ข้อ ได้รับการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ว่าปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยวิธีการทดสอบจากสมาคมนานาชาติเพื่อการวิจัยและตรวจสอบสายงานสิ่งทอเชิงนิเวศน์วิทยาของยุโรป (The International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology) (Oeko) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นที่รับรองระดับโลกที่นานาชาติเชื่อมั่น และไว้วางใจ

      Oeko