3 เพิ่ม 2 ลด เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

เพิ่ม  

  • เพิ่มผลผลิต
  • เพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์
  • เพิ่มความสำเร็จ ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง

ลด

  • ลดต้นทุนการผลิต
  • ลดความสูญเสียของสินค้าคงคลัง