รางวัลนานาชาติครั้งที่ 24 สำหรับเทคโนโลยีและคุณภาพ

     เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อพิสูจน์และยืนยัน สำหรับองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีของตนเอง ให้มีมาตรฐานสำหรับวงการอุตสาหกรรม ในอันที่จะเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการตลาดและการส่งออก

     ซึ่งเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานและมีประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมนี้จะเป็นเสมือนสิ่งบ่งบอกถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากนานาประเทศว่าเป็นองค์กรที่ใข้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ

     

IMG 7111
IMG 7004
awart